Egzamin po kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna jest podstawowym wymogiem, który musi spełnić kandydat na kierowcę zawodowego. Do jej uzyskania konieczne jest odbycie odpowiedniego do warunków spełnianych przez kandydata szkolenia oraz złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Forma egzaminu

Egzamin na kwalifikację wstępną ma charakter państwowy i jest zdawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia zależnie od wieku kierowcy i daty otrzymania prawa jazdy.

Charakter egzaminu z zakresu kwalifikacji wstępnej:

• sprawdzenie wiedzy ma charakter testu złożonego z 30 pytań, w czym 20 pytań obejmuje wiedzę podstawową, a 10 – wiedzę specjalistyczną uzależnioną od rodzaju szkolenia i kategorii prawa jazdy,
• wszystkie pytania są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
• na rozwiązanie testu kandydat ma 45 minut,
• za zaliczony uznaje się egzamin, w którym udzielono poprawnych odpowiedni na min. 16 pytań ogólnych i min. 5 pytań specjalistycznych.

Charakter egzaminu z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

• sprawdzenie wiedzy ma charakter testu pisemnego złożonego z 10 pytań obejmujących wiedzę specjalistyczną w zakresie danego prawa jazdy,
• na rozwiązanie testu kandydat ma 15 minut.

Zaliczenie testu jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa kwalifikacji wstępnej oraz możliwością ubiegania się o odpowiedni wpis do prawa jazdy, uprawniający do wykonywania zawodu kierowcy. Kandydaci, którzy nie zaliczyli egzaminu, mają prawo do jednej poprawki.

Zakres wiedzy objętej testem

Kandydat starający się o świadectwo kwalifikacji wstępnej powinien wykazywać się wiedzą z takich dziedzin, jak:
• znajomość przepisów drogowych w zakresie transportu drogowego oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
• znajomość i zastosowanie przepisów bezpieczeństwa w transporcie,
• racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem czasu pracy i gospodarowania paliwem.
• zagrożenia zawodowe i sposoby ich unikania,
• wiedza podstawowa z dziedziny logistyki i zarządzania.

Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Zapraszamy na szkolenie

więcej

Egzamin po Kwalifikacji Wstępnej

Kryteria egzaminu państwowego po kursach kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. więcej

Egzamin na Certyfikat Przewoźnika

Procedura przeprowadzania egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. więcej

Egzamin po kursach ADR

Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego po kursach ADR dla kierowców zawodowych. więcej