Egzamin po kursach ADR

Szkolenia ADR przeznaczone są dla tych osób, które pracują lub chcą pracować przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Z uwagi na kilka klas takich materiałów i wymagane w związku z tym różne umiejętności, zależnie od kategorii przeprowadzane są cztery egzaminy:
 • po szkoleniu ADR o charakterze ogólnym,
 • po szkoleniu ADR dla kierowców obsługujących cysterny,
 • po szkoleniu ADR dla kierowców przewożących materiały wybuchowe,
 • po szkoleniu ADR dla kierowców przewożących materiały promieniotwórcze.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu, kandydat wcześniej musi ukończyć odpowiedni kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa. Odbywa się w terminie wyznaczonym przez ośrodek, zaraz po zakończonym szkoleniu.

Kandydat jest zobowiązany:

 • wypełnić i złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy,
 • przedstawić zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia,

Ponadto ośrodek szkoleniowy zgłasza potrzebę przeprowadzenia egzaminu wraz z listą kandydatów w odpowiedniej instytucji nadrzędnej.

Forma egzaminu

Egzamin po kursach ADR w każdej wersji przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje losowe pytania z ogólnego zbioru przygotowanego przez TDT.

Egzamin po kursie podstawowym

 • Obejmuje 30 pytań.
 • Na rozwiązanie testu kandydat otrzymuje 60 minut.
 • Egzamin po kursie specjalistycznym dla kierowców obsługujących cysterny obejmuje 18 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu to 40 minut.

Egzamin po kursie specjalistycznym dla kierowców przewożących materiały wybuchowe i promieniotwórcze

 • Obejmuje 15 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.
 • Wszystkie pytania testowe są jednokrotnego wyboru z trzema odpowiedziami.

Egzamin po kursie ogólnym i specjalistycznym uznaje się za zaliczony, jeśli kandydat udzielił minimum 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Po egzaminie

Niezaliczenie egzaminu uprawnia kandydata do ponownego ubiegania się o przystąpienie do sprawdzenia wiedzy, jednak w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu. Za każde kolejne podejście należy wnieść opłatę w wysokości 100zł.

Osoba, która zdała z wynikiem pozytywnym jest zobowiązana do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł + 0,50zł za wydanie zaświadczenia i ewidencję CEPiK. Świadectwo wystawiane jest w terminie 7 dni. Okres jego ważności to 5 lat.

Zapraszamy na szkolenie

więcej

Egzamin po Kwalifikacji Wstępnej

Kryteria egzaminu państwowego po kursach kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. więcej

Egzamin na Certyfikat Przewoźnika

Procedura przeprowadzania egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. więcej

Egzamin po kursach ADR

Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego po kursach ADR dla kierowców zawodowych. więcej