Egzamin po certyfikacie kompetencji zawodowych

Do egzaminu po certyfikacie kompetencji zawodowych może przystąpić osoba, która wcześniej posiadła odpowiednią wiedzę, chce uzyskać świadectwo i zadeklaruje ten fakt w Instytucie Transportu Samochodowego.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu po certyfikacie kompetencji zawodowych należy spełnić odpowiednie wymagania formalne.

Zalicza się do nich:

 • złożenie pisemnego wniosku w Instytucie Transportu Samochodowego przez kandydata, który chce przystąpić do egzaminu,
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł, a także opłaty za wydanie certyfikatu,
 • dołączenie kserokopii opłat do wniosku,
 • dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie najpóźniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu,
 • otrzymanie pisemnego potwierdzenia dopuszczenia do testu w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie wiąże się z przepadnięciem opłaty egzaminacyjnej. Kandydat ma prawo ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu jeszcze dwukrotnie, za każdym razem spełniając wszystkie powyższe warunki.

Charakter egzaminu

Egzamin po certyfikacie kompetencji zawodowych ma charakter dwuczęściowego testu pisemnego.

Część 1
 • Składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema odpowiedziami każde.
 • Pytania wybierane są losowo z 8 modułów tematycznych, po 8 z każdego modułu.
 • Tematyka pytań obejmuje zagadnienia części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 • Na rozwiązanie testu kandydat otrzymuje 120 minut.
 • Za pytanie testowe można otrzymać wyłącznie 1 lub 0 punktów.
Część 2
 • Obejmuje dwa zadania praktyczne po dwa pytania z każdego zadania z tym, że przynajmniej jeden z przykładów dotyczy czasu pracy kierowców.
 • Na rozwiązanie zadań kandydat otrzymuje 120 minut.
 • Zadanie egzaminacyjne punktowane jest w skali 1-4 z tym, że każda otrzymana ocena ma wagę równą jej czterokrotnej wysokości.
 • Maksymalna ilość punktów to 64 pkt. za test i 64 pkt. za zadanie praktyczne.

Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% pkt. z każdej części. Warunkiem zaliczenia całego egzaminu jest uzyskanie minimum 60% pkt. z obu części razem.

Zapraszamy na szkolenie

więcej

Egzamin po Kwalifikacji Wstępnej

Kryteria egzaminu państwowego po kursach kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. więcej

Egzamin na Certyfikat Przewoźnika

Procedura przeprowadzania egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. więcej

Egzamin po kursach ADR

Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego po kursach ADR dla kierowców zawodowych. więcej